Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie osób, które korzystają ze stron www.rozkwit.eu oraz w związku z usługami terapii manualnych (masaż, Terapia Bowena, Terapia CzaszkowoKrzyżowa, Łagodna Bioenergetyka i inne), konsultacji psychobiologii, ustawień systemowych, warsztatów Birth Into Being oraz innych metod terapeutycznych, prowadzeniem i organizacją warsztatów i kursów edukacyjnych, jakie dane osobowe zbieramy, do czego je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Dokument informuje także o naszych obowiązkach i przepisach, których przestrzegamy podczas przetwarzania danych osobowych.

Administratorem strony oraz danych osobowych jest Emilia Zduńczyk, właścicielka firmy ROZKWIT Emilia Zduńczyk. Administrator angażuje się w ochronę Twojej prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (2016/679, „RODO”) i obowiązujących przepisów krajowych dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe odnoszą się do informacji, które umożliwiają bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby jako osoby fizycznej, zgodnie z definicją RODO. Przykłady danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia itp.
2. Dane kontaktowe
Firma: ROZKWIT Emilia Zduńczyk
NIP: 542-246-50-72
Adres: ul. Mickiewicza 15A lok. 3, 15-213 Białystok
Email: kontakt@rozkwit.eu
Osoba do kontaktu: Emilia Zduńczyk
Numer telefonu: 502 375 088
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Wprowadzanie danych osobowych nie jest wymagane do przeglądania moich stron www. Podając swoje dane osobowe dobrowolnie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgoda ta jest niezbędna żeby:
– kontaktować się ze mną przez adresy mailowe
– zapisać się na terapie, konsultacje czy warsztaty oraz inne wydarzenia, które organizuję

Dane przekazywane poprzez kontaktowanie się ze mną są poufne, a ja zapewniam ich poufność i bezpieczeństwo poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami RODO.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Dane będą przekazywane stronom trzecim, jeśli uprzednio wyrazisz na to zgodę lub jeśli będzie miało to na celu jedynie przetwarzanie danych dotyczących umowy. W każdej chwili masz możliwość wycofania swojej zgody na zapisywanie i wykorzystywanie danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem danych jw.

Dane osobowe są przetwarzane w celu zarządzania prawnymi zobowiązaniami, takimi jak Twoje prośby o aktualizację lub usunięcie Twoich danych osobowych. Ponadto, możemy Cię poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, np. aby przedłużyć czas przechowywania Twoich danych w celach przyszłych działań, które zamierzamy podjąć. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (zobacz: Prawa osób, których dane dotyczą).
4. Przetwarzane dane osobowe i źródła informacji
Dane udostępniane w Twoich mailach do mnie:  Możesz pisać do mnie maile. W takim wypadku udostępniasz mi sam swoje dane osobowe w tym adres email oraz wszelkie dane osobowe zawarte w treści maila. Dane te przetwarzam samodzielnie i służą jedynie realizacji naszej korespondencji. Twój mail pozostaje na serwerze pocztowym do momentu usunięcia go przeze mnie. Pisząc do mnie maila wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych w tym zakresie.

Zapisy na masaż, terapię, sesję, warsztaty i wydarzenia:  Zapisując się na masaż, terapię, sesję, ustawienia, warsztaty i wydarzenia, musisz podać swoje dane niezbędne do realizacji usługi, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres i opcjonalnie dane do faktury i rozliczenia. Jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

Faktury: Przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
5. Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe, które zbieramy, są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że wymagany jest dłuższy okres przechowywania danych (np. szczegółowe przepisy prawne, wymogi lub obowiązki w zakresie rachunkowości lub sprawozdawczości). Mamy również prawo do zachowania danych osobowych tak długo, jak to konieczne, aby rozwiązać ewentualne spory. Okresy przechowywania zależą od celu przetwarzania i rodzaju informacji.
6. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe, które są przechowywane w naszych systemach informatycznych, mogą być przetwarzane przez naszych dostawców usług IT, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi. Dane osobowe są przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
• Dostawcy systemów IT (którzy zapewniają nam i utrzymują systemy, sprzęt i oprogramowanie np.
do laptopów, pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej i innych nośników komunikacji)
• Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na
podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych.
• Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają
dane osobowe.

Bardziej szczegółową listę odbiorców można uzyskać od nas, kontaktując się z nami (zobacz: Dane
kontaktowe na początku niniejszej Polityki Prywatności).

Inne transfery danych: W nagłych wypadkach lub innych nieprzewidzianych okolicznościach możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych w celu ochrony życia i zdrowia oraz praw i własności. Możemy również ujawnić dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń prawnych – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Transfer danych poza UE / EOG:  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
7. Ochrona danych osobowych
Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z dobrymi praktykami przetwarzania.

Klauzula informacyjna RODO: https://rozkwit.eu/rodo/

Dane osobowe są chronione zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi oraz technicznymi za pomocą wewnątrzorganizacyjnych środków bezpieczeństwa. Przechowujemy informacje w zamkniętych środowiskach informatycznych z ograniczonymi fizycznymi uprawnieniami dostępu.

Nasi dostawcy przetwarzający dane osobowe są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych.

Informujemy odpowiednie władze i użytkowników portalu o możliwym naruszeniu bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i ochrony danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadasz prawa określone w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych.
• Masz prawo do otrzymania potwierdzenia, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe.
• Masz prawo do weryfikacji i dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania od nas dostarczenia danych na piśmie lub w formie elektronicznej.
• Masz prawo do poprawienia wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Masz również prawo do żądania usunięcia danych.
• Masz prawo przekazać innemu kontrolerowi dane osobowe, które podałeś (na podstawie Twojej zgody lub relacji kontraktowej).
• Masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych.
• Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w określonych celach, np. masz prawo odmówić przetwarzania lub przesyłania danych w celach marketingowych.
• Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie (wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem). 

Możesz skorzystać z powyższych praw, przesyłając prośbę/zapytanie do osoby kontaktowej, której dane znajdują się na początku niniejszej Polityki Prywatności. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych informacji (w tym potwierdzenia tożsamości), rozpoczniemy rozpatrywanie Twojego wniosku. Skontaktujemy się z Tobą najpóźniej w ciągu jednego miesiąca.

Możemy odrzucić wnioski, które się nadmiernie powtarzają lub są wyraźnie obraźliwe lub bezzasadne.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Jeśli uważasz, że nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są niezgodne z przepisami o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
9. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
Od czasu do czasu możemy dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie zmiany zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej, na której publikujemy niniejsze informacje na temat Polityki Prywatności.

Niniejsze oświadczenie dotyczące Polityki Prywatności zostało opublikowane w dniu 28.12.2019, wersja 1.0

Historia zmian:
Numer wersji, Opis zmiany, Data
2.0, Aktualizacja Polityki, Prywatności 5.05.2023
Mickiewicza 15A lok. 3
15-213 Białystok
envelopeusersphonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram