Regulamin uczestnictwa w warsztatach 
organizowanych przez ROZKWIT Emilia Zduńczyk

§1 - Definicje przyjęte w Regulaminie
1. Organizator – organizatorem warsztatów jest Emilia Zduńczyk z firmy ROZKWIT Emilia Zduńczyk, NIP 542 246 50 72, tel. 502 375 088, kontakt@rozkwit.eu
2. Uczestnik – osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w warsztatach, która zapoznała się z ich regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania.
3. Zgłoszenie – wysłane drogą elektroniczną potwierdzenie chęci uczestnictwa w zajęciach.
4. Warsztaty – spotkanie, wykład, kurs, ustawienie lub inne zajęcia, organizowane przez ROZKWIT Emilia Zduńczyk.
§ 2 - Postanowienia ogólne
1. Warsztaty odbywają się w siedzibie przy ul. Mickiewicza 15A lok. 3 lub – w pozostałych przypadkach – w miejscu wskazanym przez Organizatora.
2. W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
3. Osoby uczestniczące w Warsztatach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i w przerwach między zajęciami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników Warsztatów.
4. Warsztaty odbywają się w grupach, liczba Uczestników danego Warsztatu jest uzależniona od jego rodzaju.
5. Liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników danego Warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Warsztaty będzie wysłane drogą elektroniczną.
6. Uczestnik jest zobowiązany do podstawowych zasad higieny i BHP obowiązujących na sali.
§ 3 - Zgłoszenie i płatność
1. Opis każdego Warsztatu dostępny jest na Stronie Facebook Rozkwit Emilia Zduńczyk. Przy ww. opisie wskazana jest każdorazowa cena danego rodzaju zajęć. Ceny Warsztatów są cenami brutto za osobę (chyba, że wskazano inaczej).
2. Zgłoszenia chęci udziału w organizowanych Warsztatach, dokonuje się wysyłając do Organizatora Zgłoszenie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@rozkwit.eu. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność Zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.
3. W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza Uczestnikowi drogą elektroniczną przyjęcie Zgłoszenia. Przyjęcie zgłoszenia, nie jest tożsame z rezerwacją. Aby dokonać rezerwacji miejsca, należy najpóźniej w przeciągu dwóch dni dokonać wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć z czego 30% stanowi bezzwrotna zaliczka, o ile w opisie nie wskazano inaczej. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie wpłaty. Dane do przelewu Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną w liście potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia.
4. Brak wpłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z Warsztatu i upoważnia Organizatora do usunięcia Zgłoszenia. Informacja o usunięciu z listy uczestników zostanie przesłana drogą elektroniczną.
5. Dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika w sposób określony w pkt. powyżej jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług polegających na organizacji Warsztatów o tematyce, w miejscu i w czasie określonych w każdorazowym opisie zamieszczonym na stronie Stronie Facebook Rozkwit Emilia Zduńczyk.
6. Na życzenie uczestnika Organizator wystawia fakturę. Uczestnik szkolenia chcący otrzymać fakturę za szkolenie zobowiązany jest przekazać taką informację mailowo w momencie rejestracji.
7. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów jeżeli łączna liczba uczestników nie osiągnie minimalnej liczby osób. O ewentualnym odwołaniu warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.
9. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie warsztatów, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
§ 4 - Rezygnacja / odwołanie warsztatów
1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatu. Oświadczenie o odstąpieniu składane przez Uczestnika wymaga formy pisemnej i powinno zostać przesłane Organizatorowi na adres mailowy: kontakt@rozkwit.eu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób i w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Organizator zobowiązuje się do zwrotu 70 % wpłaconej przez Uczestnika kwoty (o ile jest to kwota 100 %).
2. W przypadku odwołania udziału w Warsztacie przez Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatu, opłata nie będzie zwracana. Uczestnik ma prawo scedować wpłatę na inną, wskazaną przez siebie, osobę.
3. W przypadku nieobecności na Warsztatach opłata nie podlega zwrotowi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu Warsztatów lub wykładowcy z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku uczestnicy zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni o powstałej zmianie telefonicznie lub mailowo.
5. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. Organizator dokona zwrotu całości wpłaconej kwoty Uczestnikowi lub na jego życzenie przeniesie wpłatę na poczet innego Warsztatu lub Warsztatu w innym terminie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli prelegent z przyczyn losowych nie dojedzie na Warsztaty. W takiej sytuacji Organizator zapewni zastępstwo lub wskaże nowy termin Warsztatów.
§ 5 - Dane osobowe
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy (dalej jako dane osobowe) jest Emilia Zduńczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ROZKWIT Emilia Zduńczyk z siedzibą w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 29 lok. 64, 15-085 Białystok, NIP 542 246 50 72 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dalej jako ADO.
2. Dane osobowe Uczestników podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu uczestnika, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Warsztatu.
3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: kontakt@rozkwit.eu za pomocą telefonu: 502 375 088, drogą pocztową: ul. J. K. Branickiego 29 lok. 64, 15-085 Białystok
4. Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:
• w celu zawarcia i prawidłowej realizacji zawartej z ADO Umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);
• w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;
• w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz po zakończeniu jej trwania:
• przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz
• przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. W przypadku danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które przetwarzane są na podstawie zgody (o ile takie dane są przetwarzane), przysługuje mi prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie nawiązanie lub realizacja Umowy.
12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania. Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu: Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
§ 6 - Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie i opłacenie zaliczki za udział w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
2. Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe uczestnika przekazane Organizatorowi służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i nie są udostępniane osobom trzecim.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.)
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.rozkwit.eu. 
5. Niniejsza Aktualizacja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 05.05.2023 roku.
Mickiewicza 15A lok. 3
15-213 Białystok
envelopeusersphonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram