Regulamin sprzedaży i korzystania z usług
firmy ROZKWIT Emilia Zduńczyk
wersja 2.0 obowiązuje od dnia 05.05.2023 r.

§ 1 - Definicje
Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:
1. Terapeuta – Emilia Zduńczyk, świadcząca usługi terapii manualnej (masaż, Terapia Bowena, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Łagodna Bioenergetyka i inne), sesji psychobiologii, ustawień systemowych, warsztatów Birth Into Being oraz innych metod terapeutycznych.
2. Kupujący – osoba, która kupuje usługę od ROZKWIT Emilia Zduńczyk w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
3. Pacjent – osoba korzystająca / uprawniona do korzystania z usług Terapeuty. Może, ale nie musi być tożsamy z Kupującym.
4. Usługa – terapia manualna (masaż, Terapia Bowena, Terapia Czaszkowo Krzyżowa, Łagodna Bioenergetyka i inne), sesja psychobiologii, ustawień systemowych, warsztaty Birth Into Being czy inne metody terapeutyczne - wykonywana imiennie na Kupującym / Pacjencie przez Terapeutę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2 - Postanowienia Ogólne 
1. Przed skorzystaniem z usług ROZKWIT Emilia Zduńczyk należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez ROZKWIT Emilia Zduńczyk.
3. W ROZKWIT Emilia Zduńczyk wykonywane są usługi terapii manualnej (masaż, Terapia Bowena, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Łagodna Bioenergetyka i inne) dla osób dorosłych oraz dzieci, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, psychoprofilaktyki, warsztaty, ustawienia systemowe oraz sesje psychobiologii.
4. Rejestracja na usługi wykonywane przez Terapeutę odbywa się telefonicznie / smsem pod numerem 502 375 088 (podając imię, nazwisko w celu kontaktu zwrotnego).
5. Zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Terapeutę.
6. Zakup usługi jest dobrowolny. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia i życia Pacjenta, jeżeli szkoda zaistniała z przyczyn od Terapeuty niezależnych.
7. Terapeuta nie niesie żadnej odpowiedzialności za to, jeżeli usługa przez niego wykonana będzie niezgodna z subiektywnymi oczekiwaniami Pacjenta/Kupującego.
§ 3 - Korzystanie z usług Terapeuty
1. Ustalona godzina usługi jest orientacyjną godziną jej rozpoczęcia. Terapeuta zawsze stara się rozpoczynać wizytę o ustalonej godzinie. Jednak w trakcie zabiegów mogą zdarzać się niezaplanowane opóźnienia. Realizowana terapia jest w przypadku każdego Pacjenta inna. Niesie ze sobą niemożliwe do przewidzenia sytuacje, na które Terapeuta musi stosownie i szybko reagować. Może to powodować wydłużenie się wizyty i opóźnienie w stosunku do orientacyjnego czasu wizyty kolejnego Pacjenta/Kupującego. W przypadku opóźnienia z winy Terapeuty, ustalony zabieg zostaje wydłużony o czas opóźnienia. Czas trwania usługi obejmuje czas na uregulowanie formalności oraz przebranie się (jeżeli zabieg tego wymaga).
2. W przypadku spóźnienia na umówioną godzinę z winy Pacjenta/Kupującego, ustalone zabiegi mogą zostać skrócone o czas spóźnienia lub nie zostać wykonane. Pacjent/Kupujący ponosi całkowity koszt zabiegu.
3. Przed zabiegiem Pacjent/Kupujący potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację Regulaminu sprzedaży i korzystania z usług w ROZKWIT Emilia Zduńczyk.
4. Przed zabiegiem Pacjent/Kupujący oświadcza o braku przeciwwskazań do zabiegu oraz informuje o stanie swojego zdrowia.
5. Po zakończonym zabiegu Pacjent/Kupujący powinien stosować się w życiu codziennym do rekomendacji udzielonych przez Terapeutę na zabiegu, w przeciwnym wypadku Terapeuta nie gwarantuje skuteczności działania użytych na zabiegu technik.
§ 4 - Zmiany i odwoływanie terminów wizyt
1. Odwołanie / przesunięcie terminu wizyty jest możliwe bez dodatkowych kosztów z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
2. Odwołania można dokonać telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS.
3. W celu odwołania wizyty należy podać imię i nazwisko Pacjenta/Kupującego oraz termin, kiedy planowana wizyta miała się odbyć.
4. W przypadku odwołania / przełożenia wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny, ale w dniu poprzedzającym Pacjent ponosi 50% kosztu wizyty. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku odwołania wizyty w tym samym dniu lub nieprzybycia na wizytę, pacjent ponosi 100% kosztu wizyty w związku z rezerwacją czasu pracy Terapeuty. Zabieg traktowany jest jako wykonany i pełnopłatny. Pacjent/Kupujący wnosi opłatę rekompensującą za niewykorzystany czas Terapeuty z winy Pacjenta/Kupującego. Opłata może zostać dokonana na wskazany numer rachunku bankowego lub przy okazji następnej wizyty, ale w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
6. Wizyta, której termin został zmieniony, i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta/Kupującego, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
7. Wizyty odwołane z przyczyn leżących po stronie Terapeuty zostają przesunięte na inny termin, ustalony wspólnie z Pacjentem/Kupującym.
§ 5 - Płatności
1. Usługi w ROZKWIT Emilia Zduńczyk są odpłatne.
2. Aktualne ceny usług dostępne są na stronie internetowej: www.rozkwit.eu
3. Za usługi świadczone w ROZKWIT Emilia Zduńczyk płatności można dokonać przelewem na konto (Millennium: 69 1160 2202 0000 0002 4895 9859) z wyprzedzeniem 24-godzinnym lub gotówką po wykonaniu usługi.
4. Za wykonane usługi Pacjent/Kupujący może otrzymać Fakturę. Kupujący zobowiązany jest przekazać taką informację w momencie realizacji płatności.
5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Terapeutę bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
§ 6 - Pozostałe zapisy
1. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie ROZKWIT Emilia Zduńczyk Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności.
2. Pacjent oraz jego Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, z których korzystają. W przypadku wyrządzonych szkód Rodzice / Opiekunowie Pacjenta pokrywają ich koszty.
3. Do zabiegów nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
4. W przypadku nie stosowania się przez Pacjenta/ Kupującego do Regulaminu sprzedaży i korzystania z usług, usługa może być odwołana i opłata nie będzie zwrócona.
5. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@rozkwit.eu
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla ROZKWIT Emilia Zduńczyk Sąd Rejonowy. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Mickiewicza 15A lok. 3
15-213 Białystok
envelopeusersphonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram