Terapia Bowena

Technika Bowena (Bowtech) to działająca ogólnoustrojowo terapia manualna, którą cechują: delikatność, prostota, nieinwazyjność, bezpieczeństwo, minimalizm i niezwykła skuteczność.
Technika Bowena łączy naturalne terapie manualne z wiedzą na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu. Traktuje poszczególne układy ciała jako sieć wzajemnych powiązań, w których poszczególne elementy odpowiedzialne są za poszczególne funkcje. Terapeuta dostarcza sygnały do systemu nerwowego pacjenta w określonych miejscach (na mięśniach, ścięgnach, więzadłach i nerwach). Przez stosowanie tych bardzo delikatnych, specyficznych ruchów Bowena precyzyjnie w konkretnych miejscach na ciele, terapeuta poprzez neuroprzekaźniki budzi uzdrawiające zdolności organizmu pacjenta – proces leczenia odbywa się więc w jego własnym tempie, rytmie i granicach danego organizmu.

Zabiegi rozpoczyna się od zrelaksowania, a tym samym spowodowania, by dominację przejął przywspółczulny układ nerwowy. Oprócz wyregulowania autonomicznego układu nerwowego, ruchy Bowena mogą uruchamiać również inne mechanizmy: odruch rozciągania, proprioreceptory stawów, powięź, segmentarny odruch skórno-trzewny, punkty akupunkturowe i meridiany, punkty spustowe, zagadnienia z obszaru embriologii, układ limfatyczny i naczynia chłonne.
Technikę Bowena stosuje się na osobach w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia. Przynosi ulgę (także wyleczenie lub znaczną poprawę) w leczeniu konkretnych urazów i innych problemów zdrowotnych, zarówno w stanach ostrych, jak i przewlekłych.

Jest to technika znana ze swej efektywności w dolegliwościach wewnętrznych, w procesie rehabilitacji, jak i w profilaktyce zdrowotnej. Wielu pacjentów twierdzi, że Bowtech jest najbardziej relaksującą terapią ze wszystkich, jakich kiedykolwiek doświadczyli. Zabieg daje piękny relaks, regeneruje, harmonizuje i usuwa zmęczenie.

Najbardziej spektakularne rezultaty obserwuje się u niemowląt oraz na zwierzętach. Jest to dowód, że nie mamy do czynienia z efektem placebo.
Opis zabiegu.
Więcej o Technice Bowena.

Wskazania do terapii

Bó­le kar­ku, ple­ców i lę­dź­wi, rwa kul­szo­wa
Wa­dy krę­go­słu­pa (m. in. sko­lio­za), dys­ko­pa­tie
Scho­rze­nia bio­der, ko­lan i stóp
Ze­spół cie­śni nad­garst­ka, ło­kieć te­ni­si­sty 
Bó­le i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści bar­ku
Pro­ble­my ze sta­wem żu­ch­wo­wo – skro­nio­wym
Zwy­rod­nie­nia i za­pa­le­nia sta­wów 
Bó­le na sku­tek prze­cią­że­nia
Inne pro­ble­my mię­śnio­wo­-sz­kie­le­to­we
Cho­ro­by neu­ro­lo­gicz­ne: uda­ry, MPD, Par­kin­son, SM
Pro­ble­my od­de­cho­we: ast­ma, ro­ze­dma płuc
Aler­gie, sła­ba od­por­ność or­ga­ni­zmu
Bó­le gło­wy, mi­gre­ny, za­wro­ty gło­wy, epi­lep­sja, za­to­ki, dys­funk­cje na­rzą­dów zmy­słów
Pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, mie­siącz­ko­wa­niem, me­no­pau­zą, pro­sta­tą, bez­płod­no­ścią
Do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­we
Pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze: zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa, scho­rze­nia pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go, je­li­ta gru­be­go (w tym je­li­to draż­li­we), bie­gun­ki, za­par­cia, he­mo­ro­idy
Pro­ble­my krą­że­nio­we: zwią­za­ne z ci­śnie­niem tęt­ni­czym, cho­ro­by ser­ca, za­to­ry lim­fa­tycz­ne
Na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na (w tym ADHD), de­pre­sja
Ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia, fi­bro­mial­gia i mia­ste­nia
Cho­ro­by tar­czy­cy i in­nych gru­czo­łów do­krew­nych
Scho­rze­nia pier­si, układ mo­czo­wy: cho­ro­by ne­rek, pę­che­rza i cew­ki, mo­cze­nie noc­ne (u dzie­ci), nie­trzy­ma­nie mo­czu (u do­ro­słych)
Wie­le in­nych

Te­ra­pia 
Bo­we­na

Czas trwania: 60 minut

140,00 zł
za jeden zabieg
Zalecane wygodne, luźne ubranie.
ZADZWOŃ
Nie ma prze­ciw­wska­zań do sto­so­wa­nia Te­ra­pii Bo­we­na. Bowtech to bezpieczna terapia dla wszystkich, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, od noworodków, przez kobiety w ciąży, po ludzi wiekowych, od cierpiących na drobne dolegliwości po ogólnoustrojowe choroby przewlekłe.

Zobacz co musisz wiedzieć zanim przyjdziesz na zabieg.
Zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu korzystania z usług.
Mickiewicza 15A lok. 3
15-213 Białystok
envelopeusersphonemap-marker